درباره ریلسام

ما فرصت های سرمایه گذاری به شما معرفی می کنیم

هدف ریلسام مطالعه جامع و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه ریلی کل کشور می باشد و تاکنون به شناسایی و فرصت یابی در 3 مسیر : تبریز- جلفا، تبریز- مراغه- میانه و صوفیان- رازی در محدوده آذربایجان مشتمل بر 5 ایستگاه شاخص ریلی صوفیان، جلفا، مراغه، میانه و رازی پرداخته است. نتیجه مطالعات تئوریک و میدانی در حوزه ایستگاه های مذکور منجر به شناسایی 28 لکه سرمایه گذاری و ارائه فرصتهای سرمایه گذاری پیشنهادی متناسب با موقعیت هر لکه می باشد

+ 28

بیشتر از فرصت سرمایه گذاری منتظر شماست

حوزه های سرمایه گذاری راه آهن

پروژه مطالعات جامع و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری پیرو مطالعات تئوریک و بازدیدهای میدانی انجام یافته به شناسایی و دسته بندی فرصتهای سرمایه گذاری در 4 حوزه 1- حمل و نقل و انبارداری، 2- پردازش صادرات و صنایع، 3- اقامتی-پذیرایی-تفریحی- تجاری،4 -کشاورزی پرداخته است.

فازبندی های پروژه

پروژه مطالعات جامع و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در 5 ایستگاه شاخص ریلی در قالب 20 پک سرمایه گذاری اجرا گردیده است که مراحل انجام کار و موضوعات قابل ارائه در بسته های سرمایه گذاری مشتمل بر 4 فاز می باشد.

view_in_ar فاز اول : مطالعات

در این فاز مطالعات جامع و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری شامل ریزبندهای ذیل در هر ایستگاه انجام یافت.

add_task فاز دوم : امکان سنجی

دراین فاز به ارائه گزارشات پیش امکانسنجی فنی،اقتصادی ومالی برای هر فرصت سرمایه گذاری پرداخت میشود

how_to_reg فاز سوم: ارزیابی و ثبت نام

در این فاز کلیه گزارشات و اطلاعات طبقه بندی شده در وبسایت پروژه بارگذاری شده و کلیه سرمایه گذاران بعد از ...

polymer فاز چهارم : کنترل پروژه

کنترل پروژه ،نظارت بر اجرای طرحها و هزینه کردها و تهیه گزارشهای نظارتی دوره ای جهت بانک عامل

فازبندی
ریلسام به روایت اعداد

اعدادی که بدان افتخار می کنیم

5

ایستگاه راه آهن تحت پوشش

28

لکه سرمایه گذاری

29

گزارشات تهیه شده
مدیران از ما می گویند

نظرات ارزشمند مدیران ارشد راه آهن جمهوری اسلامی ایران، راه آهن آذربایجان شرقی، راه آهن شمالغرب در حوزه پروژه مطالعات جامع و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در محدوده ریلی کشور

همراهان